šŸ•Š Fijne Pinksterdagen 20% korting! Gebruik SPIRIT20

  Artikel is toegevoegd

  Privacyverklaring

  Wij in Evolueer-zen zullen alles blijven doen wat in ons vermogen ligt om te zorgen voor duurzaam, landelijk transport en levering van onze producten en tegelijkertijd te helpen de verspreiding van het virus te vertragen.

  Als u vragen heeft over uw bestelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantendienst.  PRIVACYBELEID


  Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "gegevens" genoemd) binnen ons onlineaanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe onlineaanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk "onlineaanbod" genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, bijvoorbeeld "verwerking" of "verantwoordelijke", verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO).

  VERANTWOORDELIJKE PERSOON  Soorten verwerkte gegevens:
  - voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen).
  - Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
  - Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
  - gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden).
  - Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

  Categorieƫn van betrokkenen
  Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk "gebruikers").

  Doel van de verwerking
  - Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
  - Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
  - veiligheidsmaatregelen.
  - Assortimentsmeting/Marketing

  Gebruikte termen
  "Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geĆÆdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

  Onder "verwerking" wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle gegevensverwerking.

  "pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een specifieke betrokkene zonder dat aanvullende informatie wordt opgenomen, mits deze aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden gerelateerd aan een geĆÆdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

  "profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten in verband met de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsingen van die natuurlijke persoon

  Onder de term "voor de verwerking verantwoordelijke" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

  "verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt
  Relevante rechtsgrondslagen
  In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Indien de rechtsgrond niet in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de vrijwaring van onze rechtmatige belangen is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.

  Veiligheidsmaatregelen
  Overeenkomstig artikel 32 DSGVO en rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

  Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op de fysieke toegang tot de gegevens, alsmede op de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding van gegevens die daarop betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op eventuele bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden wij al bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke voorinstellingen (art. 25 DSGVO).

  Samenwerking met loonverwerkers en derden
  Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen op andere wijze toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke machtiging (bijv. indien de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, moeten worden doorgegeven conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst), indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, indien een wettelijke verplichting daartoe voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.).

  Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamde "contract processing agreement", dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

  Overdrachten naar derde landen
  Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre-)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen zullen wij de gegevens alleen verwerken of overdragen in een derde land indien de speciale vereisten van artikel 44 e.v. van toepassing zijn. DSGVO. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").
  Rechten van de betrokkenen
  U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen en om verdere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met Art. 15 DSGVO.

  Dat heb je ook. Art. 16 DPA, u heeft het recht om te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.

  In overeenstemming met artikel 17 DSGVO heeft u het recht om te eisen dat uw gegevens onmiddellijk worden gewist, of anders, in overeenstemming met artikel 18 DSGVO, om te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

  U heeft het recht om te eisen dat de door u aan ons ter beschikking gestelde gegevens over u worden ontvangen conform art. 20 DSGVO en om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan andere verantwoordelijken.

  U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie conform art. 77 DSGVO.

  Herroepingsrecht
  U heeft het recht om verleende toestemmingen in te trekken in overeenstemming met Art. 7 lid 3 DSGVO met werking voor de toekomst.

  Recht van bezwaar
  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen de verwerking met het oog op directe reclame.

  Cookies en recht van bezwaar voor directe reclame
  Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "tijdelijke cookies", zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als "permanent" of "persistent" als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies" zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor het online aanbod (anders wordt het, als het alleen hun cookies zijn, "first-party cookies" genoemd).

  We kunnen gebruik maken van tijdelijke en permanente cookies en hierover informatie verstrekken in ons privacybeleid.

  Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

  Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.
  verwijdering van gegevens
  De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciƫle of fiscale redenen moeten worden bewaard.

  Volgens de wettelijke voorschriften in Duitsland geldt de opslag met name voor 10 jaar overeenkomstig Ā§ 147, lid 1, AO, 257, lid 1, nr. 1 en 4, lid 4, HGB (boeken, registers, managementrapporten, boekhoudkundige vouchers, handelsboeken, voor de belastingheffing relevante documenten, enz.

  Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk wordt de opslag in het bijzonder voor 7 J uitgevoerd overeenkomstig Ā§ 132, lid 1 BAO (boekhoudkundige documenten, vouchers / facturen, rekeningen, administratie, zakelijke documenten, staat van baten en lasten, etc.), voor 22 jaar in verband met onroerend goed en voor 10 jaar in het geval van documenten in verband met elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie, radio- en televisiediensten die worden geleverd aan niet-ondernemers in de EU-lidstaten en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt gebruikt.  Bedrijfsmatige verwerking


  Daarnaast verwerken we
  - Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur, categorie van de klant).
  - Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
  van onze klanten, geĆÆnteresseerden en zakenpartners met als doel het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.  Orderverwerking in de onlineshop en de klantenrekening


  Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocedures in onze online shop, om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering, of de uitvoering ervan.

  De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die betrokken zijn bij de verwerking zijn onder andere onze klanten, geĆÆnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten binnen de werking van een online shop, de facturering, de levering en de klantenservice. Voor dit doel gebruiken we sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

  De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b (uitvoering van orderprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. De informatie die is gemarkeerd als vereist is om het contract te rechtvaardigen en uit te voeren. Wij geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van de levering, betaling of in het kader van de wettelijke vergunningen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (bijvoorbeeld op verzoek van de klant voor levering of betaling).

  Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door het bekijken van hun bestellingen. In het kader van de registratie worden de verplichte gegevens aan de gebruikers meegedeeld. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geĆÆndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben beĆ«indigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met dien verstande dat de bewaring ervan noodzakelijk is om redenen van commerciĆ«le of fiscale wetgeving in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO. De gegevens in het klantenaccount blijven tot de verwijdering ervan en worden vervolgens gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beĆ«indiging voor het einde van het contract.

  In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. c DSGVO.

  De verwijdering wordt uitgevoerd na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak om de gegevens op te slaan wordt om de drie jaar herzien; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen wordt de verwijdering uitgevoerd na het verstrijken van deze verplichtingen (einde van het handelsrecht (6 jaar)


  Externe betalingsdienstaanbieders


  Wij maken gebruik van externe betalingsdienstaanbieders via wiens platformen de gebruikers en wij betalingstransacties kunnen uitvoeren (bijv. met telkens een link naar de gegevensbeschermingsverklaring, Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay (https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutz-agb/), Visa (https://www.visa.de/datenschutz), Mastercard (https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html), American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html).

  In het kader van de uitvoering van contracten wijzen wij betalingsdienstaanbieders aan op basis van artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO. Anders maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

  De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekening- of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN's en checksums, alsmede contract-, som- en ontvangersgerelateerde gegevens. Deze gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat wij geen rekening of kredietkaartinformatie ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens overdragen aan kredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

  Voor betalingstransacties gelden de voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactietoepassingen. We verwijzen ook naar deze informatie voor meer informatie en de handhaving van het recht op herroeping, informatie en andere rechten van de betrokken personen.

  online aanwezigheid van sociale media


  Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geĆÆnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

  Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico's voor de gebruikers, omdat de handhaving van de gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten tot naleving van de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

  Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

  De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders worden gevraagd om toestemming te geven voor gegevensverwerking (d.w.z. om hun toestemming te geven door bijvoorbeeld een selectievakje aan te vinken of een knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a), artikel 7 van de DSGVO.

  Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

  Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden doen gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

  - Facebook (Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

  - Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

  - Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) - Privacybeleid/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  - Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) - Privacybeleid: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

  - Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Privacybeleid/ Opt-Out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

  - LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Schild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

  - Xing (XING AG, DammtorstraƟe 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Privacy Policy/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

  - Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) - Privacybeleid/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

  - Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) - privacy beleid/ opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.


  Integratie van diensten en inhoud van derden


  Binnen ons online aanbod stellen wij ons op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1, onder f)). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video's of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als "content").

  Dit veronderstelt altijd dat de derden-aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.  YouTube


  Wij integreren de video's van het "YouTube" platform van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.  Google ReCaptcha


  Wij integreren de functie voor het detecteren van bots, bijvoorbeeld bij het invoeren van gegevens in online formulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.  Gebruik van Facebook Social Plugins


  Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geƫxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").
  Het kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers content uit dit online aanbod kunnen delen binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van de Facebook social plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

  Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

  Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo'n plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online-aanbod geĆÆntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren daarom de gebruikers volgens onze stand van kennis.

  Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Als gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de "Like"-knop te drukken of een opmerking te maken, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om zijn of haar IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

  Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem of haar verzamelt en koppelt aan zijn of haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij of zij zich bij Facebook afmelden en zijn of haar cookies verwijderen voordat hij of zij gebruik maakt van ons online aanbod. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden, worden binnen het Facebook-profiel beschreven in


  Instagram


  Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, worden geĆÆntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Instagram. Als de gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de toegang tot bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de gebruikersprofielen aldaar. Privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

  Ā 

  Tekstmarketingvoorwaarden:

  Wij maken gebruik van een sms-platform, waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn. Door u in te schrijven voor onze tekstmarketing en kennisgevingen gaat u akkoord met deze voorwaarden.
  Door uw telefoonnummer in te voeren bij de kassa en een aankoop te initialiseren, u te abonneren via ons abonnementsformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat wij u sms-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen aan verlaten winkelwagentjes) en sms-marketingaanbiedingen kunnen sturen. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor een aankoop.
  Uw telefoonnummer, naam en aankoopgegevens zullen worden gedeeld met ons SMS-platform "SMSBump Inc, een bedrijf van de Europese Unie met een kantoor in Sofia, Bulgarije, EU. Deze gegevens worden gebruikt om u gerichte marketingberichten en -meldingen te sturen. Bij het verzenden van de sms-berichten wordt uw telefoonnummer doorgegeven aan een sms-operator om de levering ervan uit te voeren.
  Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van sms-berichten en meldingen, kunt u reageren met STOP op elk mobiel bericht dat u van ons ontvangt of de afmeldingslink gebruiken die wij u in een van onze berichten hebben verstrekt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve methoden om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet zullen worden verantwoord als een redelijk middel om u af te melden. Bericht- en datasnelheden kunnen van toepassing zijn.
  Voor eventuele vragen kunt u de tekst "HELP" aan het nummer dat u de berichten heeft ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen voor meer informatie. Als u zich wilt afmelden, volg dan de bovenstaande instructies.